پس از اینکه مردم متوجه حضور دکتر احمدی نژاد در راهپیمایی شدند انبوه جمعیت دور وی حلقه زده و یکپارچه با شعارهای صلی علی محمد یاور مهدی آمد، احمدی احمدی خدا نگهدار تو، ملت ایران همه یار و طرفدار تو، محمود احمدی نژاد مالک اشتر علی، احمدی احمدی حمایتت می کنیم و احمدی دلاور، پیرو خط رهبر از وی استقبال کردند. دکتر احمدی نژاد در مسیر راهپیمایی با جانبازان ۸ سال دفاع مقدس دیدار کرده اما به دلیل شدت استقبال مردم، تیم حفاظتی دکتر احمدی نژاد مجبور به اندیشیدن تدابیر ویژه جهت ادامه مسیر راهپیمایی شدند. همچنین طبق معمول دکتر احمدی نژاد با روی باز به ابراز احساسات مردم پاسخ داده و از حضور آنها استقبال کرد.

6710_993