خداوند را از نشانه‌های او شناخت و همه موجودیت عالم تجلی گاه آیات خداوند هستند، آن هم براساس موجودیت خودشان، انسان بالاترین آیه خداوند است اما این انسان کامل است که می‌تواند راهنمای انسان بوده و بشر را به اوج کمال برساند.

شناخت واقعی خداوند فقط از سوی انسان کامل میسر است، اگر انسان کامل در جهان نباشد، راهی برای شناخت خدا وجود نخواهد داشت، البته می‌شود خدا را اثبات کرد، اما نمی‌شود او را شناخت، بنابراین در این راه ابتدا باید ما خودمان را بشناسیم و در این راستا نیازمند شناخت انسان کامل هستیم، زیرا حقیقت انسان را جز با انسان کامل نمی‌توان دریافت.

عینیت و صراط مستقیم چیست؟ عینیت و صراط مستقیم، انسان کامل است، چون تنها کسی که می‌تواند راهنما باشد، همان انسان کامل است. . خداوند انسان کامل را خلق کرده است تا تجلی همه اسماء الهی باشد، ما جز شناخت امام، نمی‌توانیم دریافتی از خداوند داشته باشیم و وقتی امام را زیارت می‌کنیم در اصل خدا را زیارت می‌کنیم، بنابراین زیارت امام، انسان را به خداوند نزدیک می‌کند. . هر کس با حقیقت امام آشنا شود، عاشق او خواهد شد، محال است کسی که فطرت خود را سرکوب نکرده باشد، امام را زیارت کند و عاشق او نشود. اگر حقیقت وجود امام رضا را برای هفت میلیارد جمعیت جهان درست تعریف کنیم، همگان عاشق او خواهند شد.

چرا امام ، امام شد؟ این انتخاب خداست و خداوند ویژگی‌های امام را معرفی می‌کند که مهمترین این ویژگی‌ها، عبد بودن است.

۱۶مهر۹۰