مالکوم ایکس به مردم:

اگر مواظب نباشید؛ رسانه‌ها کاری می‌کنند که شما از مظلومان{مستضعفان}؛ متنفر و عاشق کسانی شوید که ظلم می‌کنند.

image (50)