128124

روز خلیج فارس در حقیقت فرصتی برای تاکید بر دوستی ها، امنیت، برادری،‌ همکاری های منطقه ای و گرامیداشت نام ایران عزیز و پرافتخار است.

گرامیداشت روز ملی خلیج‌فارس به این معنا نیست که خدای ناکرده خطری خلیج‌فارس را تهدید می‌کند.

کسانی که گوشه و کنار برخی حرف‌های بزرگ‌تر از دهانشان می‌زنند، کوچک‌تر از این هستند که بخواهند برای خلیج‌فارس مشکلی را ایجاد کنند. در واقع گرامیداشت روز خلیج‌فارس یک فرصت جهت تاکید بر دوستی‌ها، امنیت، برادری و همکاری‌های منطقه‌ای و گرامیداشت نام ایران عزیز سرافراز است.

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲