JDID9188 copy

در اروپا ۷۲ فرقه هستند. تا قبل از پایان جنگ جهانی دوم همیشه در اروپا جنگ و کشتار بوده. قبیله، قبیله را می‌کشت. زشت‌ترین صحنه‌های تاریخ ضد بشری در اروپا و امریکا شکل گرفت. اما از زمانی که این‌ها با هم متحد شدند، گفتند اختلافات خود را کنار می‌گذاریم، می‌رویم سراغ ملت‌های خاورمیانه، افریقا ، امریکا جنوبی و آسیا، آنها را غارت می‌کنیم با هم تقسیم می‌کنیم.

ابزار پیشبرد سیاست‌های آنها ایجاد تفرقه است. نه تنها بین ملت‌ها بلکه حتی بین یک ملت. نه تنها بین یک ملت و مردم یک شهر، بلکه حتی بین یک خانواده تفرقه ایجاد می‌کنند.

زمینه تسلط آنهااختلافات است. ما چه اختلافی داریم؟ همه موحد هستیم و عدالت، ‌آزادی و صلح، برادری، عزت و پیشرفت می‌خواهیم.

روشن است اگر ما با هم باشیم دیگر جایی برای صهیونیست‌ها و مستکبران باقی نمی‌ماند. چه جایی باقی می‌ماند؟ ما چه نیازی به آنها داریم؟

۱۱ خرداد ۱۳۹۰ / سخنرانی در جمع نخبگان مصری