دکتر محمود احمدی نژاد پنجم فروردین ۱۳۹۵ در سفر به استان خوزستان از معراج شهدای اهواز زیارت کردند. 

4N0A1534 copy4N0A1560 copy4N0A1565 copy4N0A1567 copy4N0A1600 copy4N0A1605 copy4N0A1616 copy4N0A1619 copy4N0A1646 copy4N0A1689 copy4N0A1732 copy4N0A1736 copy4N0A1812 copy4N0A1814 copy4N0A1812 copy4N0A1818 copy4N0A1830 copy4N0A1837 copy4N0A1862 copy4N0A1867 copy