جمعی از دبیران شوراهای بازخوانی خط امام (ره) سراسر کشور صبح پنجشنبه (۱۳ آبان ماه) با دکتر احمدی نژاد در محمودیه دیدار کردند. 

4N0A8750

4N0A8802 4N0A8861 4N0A8955 4N0A8994 4N0A9047 4N0A9061 4N0A9119