دکتر محمود احمدی نژاد به دعوت ستاد یادواره شهدای خیبر و به منظور سخنرانی در این یادواره، پنجشنبه ۲۰ اسفند ماه به ورامین سفر کرده و پس از نماز مغرب و عشاء در جمع هزاران نفر از مردم ورامین به سخنرانی پرداخت.

varamin (18) copyvaramin (21) copyvaramin (22) copyvaramin (23) copyvaramin (24) copyvaramin (25) copy

DCIM100MEDIA

varamin (2) copyvaramin (3) copyvaramin (4) copyvaramin (5) copyvaramin (6) copyvaramin (7) copyvaramin (8) copyvaramin (10) copyvaramin (11) copyvaramin (12) copyvaramin (13) copyvaramin (14) copyvaramin (15) copyvaramin (16) copyvaramin (20) copyvaramin (26) copyvaramin (27) copyvaramin (28) copyvaramin (29) copyvaramin (30) copyvaramin (31) copyvaramin (32) copyvaramin (33) copyvaramin (34) copyvaramin (38) copyvaramin (39) copy
varamin (35) copyvaramin (40) copyvaramin (41) copy