دکتر احمدی نژاد با حضور در تجمع بزرگی که توسط حزب الله و جنبش امل تدارک دیده شده بود، شرکت کرد اما هنگام سخنرانی از حضور پشت تریبونی که در جلوی آن شیشه ضدگلوله نصب شده بود، خودداری کرد. احمدی نژاد از تریبون معمولی استفاده کرد و مترجم وی مجبور شد پشت تریبونی مستقر شود که جلوی آن شیشه ضدگلوله نصب شده بود.

۲۱ مهر ۱۳۸۹