21245

پرتاب ماهواره بر «سفیر امید» نشان دهنده توانایی و اعتماد به نفس جوانان و متخصصان داخلی است.

جسارت جوانان و دانشمندان جوان کشورمان در وارد شدن به عرصه های پیچیده فناوری های پیشرفته تحسین برانگیز است، نفس برخورداری از این روحیه، پیروزی به شمار می رود.

این راه پرافتخار به یاری پروردگار و با همت ملت بزرگ ایران ادامه خواهد یافت و الگویی برای دیگر ملت های جهان است.

دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۸۷