sevom khorad copy

در گذشته تاریخ نظیر آنچه در فتح خرمشهر رخ داد، وجود ندارد و تکرار رخداد سوم خرداد سال ۶۱ در آینده نیز بعید به نظر می آید، در آن دوران ملت ایران در یک سو و همه قدرت های شیطانی و مستکبر، علیه این ملت در سویی دیگر حضور داشتند و ملت ایران در حقیقت در نقطه ای بود که به لحاظ امکانات مادی در نقطه صفر قرار داشت، در حالی که دشمنان این ملت از تمامی امکانات برخوردار بودند، اما فتح خرمشهر که غلبه ای عظیم و فتح همه ارزشهای الهی بود، راه را برای مطرح شدن حقیقت انسانی گشوده، مناسبات جهانی را تغییر و نشان داد که تنها حقیقت انسان دارای اصالت و اهمیت است و می تواند مناسبات یک سویه را در جهان بر هم بریزد.

سوم خرداد حقیقت مکتب ملت ایران را در صحنه عمل به تصویر کشید و حقانیت و کارآمدی آن را ثابت کرد.

پیروزی ملت ایران در فتح خرمشهر و غلبه بر دشمنی که شکست ناپذیر به نظر می رسید و در نقطه ای که به ثبات پیروزی خود در آن امید بسیاری داشت، باعث تعجب قدرت های جهانی و مقهور شدن آنها در برابر ملت ایران شد.

سوم خرداد در حقیقت راه را برای آینده در برابر ملت ایران ترسیم کرد و نشان داد هر جمعی برای خدا کار کرده و دل، اندیشه و جان خود را به عشق امام عصر (عج) در راه خدا صرف کند، قطعاً به پیروزی رسیده و هیچ قدرتی نمی تواند بر او غلبه کند.

۳ خرداد ۱۳۹۱/ جلسه هئیت دولت