سیاست‌های جهانی متمرکز است عده‌ای در شورای امنیت نشسته‌اند و برای سایر کشورها تصمیم گرفته‌اند بانک‌های جهانی،‌ بیمه‌های حهانی و مراکز سیاست‌گذاری جهانی همگی در دست عده‌ای خاص هستند که برای انتقال ذخایر ملت‌ها به جیب عده‌ای خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد.