ARMN0535

فرموده اند اگر یک روز از عمر عالم مانده باشد، آنقدر طولانی می شود تا ظهور کامل امام و حاکمیت او اتفاق بیفتد. چرا که بدون این حادثه حوادث تاریخ و خلقت عالم بی معنا خواهد بود. رسیدن به حکومت جهانی سرنوشت محتوم جهان است و همه کائنات و همه ی پدیده های عالم هم همین هدف را تعقیب می کنند.

معنای حقیقی انتظار، توقع تحقق این اراده الهی است. انسان منتظر هم توقع دارد که این امر واقع بشود و هم یقین دارد که این امر حتمی است و واقع می شود و هم خود و زندگی خود را در این راستا تعریف می کند و قرار می دهد.

آیا ظهور امام یک باره اتفاق می افتد و یک حادثه دفعی است یا یک فرآیند تاریخی و جاری در هستی است که روزی کامل می شود؟ برخی تصور می کنند که عالم و جامعه بشری بدون هدف است و کار خودش را می کند و حوادث و مخلوقات ربطی به یکدیگر ندارند و اتفاقی هستند و بالاخره یک روز امام می آید، انسان کامل می آید و امور عالم بطور ناگهانی درست می شود.

این امر عقلا محال است. جهان و اجزاء آن هدفمند هستند. حقیقت این است که ظهور امام و تشکیل حکومت جهانی او یک فرایند و جاری در تمام هستی است. اصلا معنای هدفمندی آفرینش جز این نیست. اگر این معنا را از عالم برداریم خلقت بی هدف می شود.

پدیده ها و حوادث عالم در مسیر ظهور امام و تمهید مقدمات استقرار عدالت و توحید و استقرار حکومت جهانی امام قرار داشته و در این مسیر قابل تفسیرند و هویت پیدا می کنند.

آغاز این روند از چه زمانی بوده است؟ از آغاز خلقت. اصولا خلقت برای این امر و در این راستا بوده است. تمام خلقت و استمرار آفرینش در حقیقت حرکت از باطن به ظاهر و سیر ظهور حضرت حق است. ظهور از ابتدای خلقت آغاز شده است. حاکمیت کامل امام معصوم در واقع نکته کمال، تجلی و ظهور کامل خداوند در ظرف عالم هستی است. حوادث، سنت ها و مخلوقات از ابتدا در این مسیر بوده اند و نقش آفرینی می کنند. این حکمت خداوند است و اصل حکمت، دریافت و فهم این حقیقت است که قواعد حاکم بر عالم در این راستا عمل می کنند.

ظهور یک امر لحظه ای نیست. عالم در راستای ظهور کامل حضرت حق و تجلی اتم خداوند در قامت حکومت جهانی حضرت صاحب الزمان(عج) قرار دارد. ظهور، نه یک امر لحظه ای بلکه یک امر مستمر است که در دوره حاکمیت امام معصوم کامل می شود. برخی به دنبال نشانه ها هستند. نشانه ها از آنجا که تضمینی برای فهم مصداق درست آنها وجود ندارد نمی توانند راه و وظیفه را نشان دهند. نشانه ها حداکثر یک خبر هستند.

۱۳خرداد۱۳۹۴/ همدان