JDID9536

یک گرگ در طول عمر خودش نمی تواند بیش از چند هزار از سایر حیوانات را بدرد، ولی در همین دوره ما حاکم و دولتی پیدا شد که برای پر کردن جیب سرمایه سالاران جهانی، جنگ راه انداخت و در افغانستان و عراق حدود یک میلیون انسان را کشت و چند میلیون را آواره کرد.

جنگ های جهانی اول و دوم با ده ها میلیون کشته، حاصل حاکمیت کینه، تبعیض و انسان های ناصالح در رأس قدرت های استعمارگر است. وضع فلسطین را نگاه کنید. یک سرزمین با یک بهانه مشکوک که ارتباطی با مردم فلسطین ندارد، برای زمینه سازی سلطه گری، اشغال می شود و همه جنایات در آنجا روا داشته می شود.

مردم از حقوق اولیه خود محروم می شوند. این وضع حاصل دل های پر از کینه عده ای صهیونیست و البته نظام ناعادلانه حاکم بر جهان است.

متأسفانه امروز عده ای برای سلطه خود بر جهان دائماً کینه و دشمنی را به جای محبت و دوستی ترویج می کنند.

شما جامعه ای را در ذهن تان تصور کنید که همه مردم همدیگر را دوست داشته باشند و دیگران را در برخورداری، بر خودشان ترجیح بدهند. زندگی در چنین جامعه ای چقدر زیبا و دوست داشتنی خواهد بود. آیا در چنین جامعه ای نشانی از فقر و تبعیض مشاهده خواهد شد؟
اندیشه تنازع برای بقا، نقطه مقابل حقیقت انسان و سعادت اوست.

۱۷ خرداد ۱۳۹۱/سخنرانی در دانشگاه پکن