تنها راه دسترسی به خدا امام است. ما انسان‌ها مخلوق و محاط هستیم خدا خالق و محیط است. دسترسی به خدا نداریم. در زیارت جامعه که حتماً اهلش هستید یک دوره انسان‌شناسی است. فلسفه، توحید و مکتب، همه چیز در این زیارت هست. محور این زیارت انسان کامل، وصف امام و در واقع وصف خدا در تجلی اتم و اکمل یعنی امام و انسان کامل است. دروازه دسترسی به علم و همه صفات والای الهی است.

روز غدیر روز عادی در عداد سایر روزها نیست. یک اتفاق بزرگی در تاریخ افتاد. یک فرصت استثنایی خدا در اختیار بشریت قرار داد. توسط بهترین خلق محبوب‌ترین خلق پیامبر عزیز دست بشریت را گرفت و در دست انسان کامل گذاشت و گفت مبادا از او جدا بشوید که دیگر چیزی نداری و به نظرم قطعاً این طور است. نقطه تمرکز شیاطین و شیطان در طول تاریخ بر جدا کردن اندیشه و دل انسان‌ها از حقیقت امام و انسان کامل متمرکز بوده است. کسی که رابطه‌اش قطع شد دیگر چیزی ندارد و کارش تمام است. پیامبران مظلوم بودند برای اینکه قدر آنها شناخته نشد. امیرالمؤمنین مظلوم بود قدر آن شناخته نشد. پیامبر خاتم مظلوم بود قدر او شناخته نشد. امروز هم امام مظلوم است.نزدیک به ۱۲۰۰ سال امام و خلیفه خدا است. چشم او چشم خدا، گوش او گوش خدا، قلب او قلب خدا، دریافت او دریافت خداست، همه عالم را می‌بیند، همه هستی و ظلم‌ها و ناجوانمردی‌ها را می‌بیند. مظهر لطف و رأفت خدا است. همه خلق خدا را دوست دارد. همه انسان‌ها را دوست دارد. می‌بیند در عالم چه اتفاقی دارد. این خطاب خطاب جهانی است، خطاب قبیله‌ای و طایفه‌ای نیست. تنها راه نجات بشریت بازگشت به انسان کامل است. بازگشت به امام است. هر کس ادعا بکند و در طول تاریخ ادعا کرده است که غیر از طریق انسان کامل می‌تواند سعادت جامعه بشری را تأمین کند دروغگوی بزرگی بوده است، می‌بینیم که نتوانستند.

۱۰آبان۹۱