دکتر احمدی نژاد:

در همه سال های پس از انقلاب به هر میزان که از خط امام خمینی فاصله گرفته شد به همان میزان اتقلاب ضربه خورد.

webpanel_media_1397979427