112654 copy

فرهنگ یک موجود دفعی و لحظه‌ای نیست، یک جریان مستمر است. همان‌طور که هویت انسانی یک جریان مستمر است. نمی‌شود یک ملت یا انسانی دفعتاً واحده، یعنی یک دفعه هویت و موجودیت پیدا کند. قابل تعریف نیست. یک عقبه و ریشه دارد. میراث فرهنگی در حکم ریشه و شناسنامه یک انسان و ملت است. همان‌طور که نمی‌شود ریشه را قطع کرد یا شناسنامه را مخدوش کرد، میراث فرهنگی را هم نمی‌شود از بین برد یا رابطه یک انسان و ملت را با گذشته فرهنگی‌اش قطع کرد. اگر قطع کنیم، می‌خشکد. معنای آن این نیست هر اتفاقی که در گذشته افتاده است، لزوماً مورد تأیید است و امروز باید تکرار شود. یک انسان چهل ساله بالاخره روزی یک دقیقه‌ای بوده، بعد یک ساعت، یک هفته، یک ماه، ده ماه، یک سال و پنج سال شده است. نمی‌توانیم او را از یک دقیقه اول زندگی یا بیست سالگی‌اش جدا کنیم.

صیانت از میراث فرهنگی صیانت از هویت و موجودیت یک ملت است. این به معنای ناسیونالیسم نیست؛ به معنای حفظ سکویی است که یک ملت برای رسیدن به مراتب بالاتر باید به آن تکیه کند و از آن بپرد. ملت‌هایی که ریشه ندارند یا فاقد سابقه فرهنگی شناخته شده هستند، ملت‌هایی جعلی و مصنوعی‌اند که یکی از آنها رژیم صهیونیستی است. چنین ملتی جز شر، فساد و انحراف و قتل و غارت کاری نمی‌تواند بکند. داریم کسانی هم که به قول خودش با کشف سرزمین دیگران و کشتار مردم بومی تلاش کردند یک ملت بدون ریشه و هویت تاریخی و فرهنگی تأسیس کنند. خروجی و رفتارشان را می‌بینیم. نمی‌توانند در نقطه تعادل انسانی حرکت کنند.