PF3W0875 copy

ما در جایی گفتیم که امام دارد عالم را مدیریت می کند. بعد بعضیها آمدند و زدند به دنده تمسخر یا متوجه نشدند یا از روی لجبازی که با بنده حقیر دارند شروع کردند به حرفهایی که می دانید. شما مدیریت امام را از عالم بردارید چیزی باقی نمی ماند. نه اینکه ما بیاییم بی برنامگیها و غلط کاریهای خودمان را منتسب به امام کنیم. نه خیر اصلاً در عالم از ناحیه خدای متعال و امام جز خیر صادر نمی شود. هر جا شر و ضعفی هست، از ناحیه ماست که ارتباط و تبعیت نداریم و دلمان متصل نیست و خودمان را رفته ایم در خارج از دایره فیض قرار داده ایم و محروم کرده ایم. نه اینکه فیض و مدیریت نیست. اگر مدیریت نبود، چه طور انسان غارنشین وحشی و متعصب امروز به جایی رسیده که نگاهش جهانی است؟ افق نگاه جهانی شده است. این همین طوری اتفاقی است یا دارد مدیریت می شود؟

اگر مدیریت امام را برداریم از عالم چه می ماند؟ همین زمین همه را می بلعد. یک ثانیه این اشرار را بر روی خودش تحمل نمی کند.

عزیزان من، مغز و روح تبلیغ و روح انسان سازی جز ترویج و معرفی امام و ارتباط دادن با او نیست. اصلاً از اول تاریخ همه دعوا بر سر این بوده است. دعوای انبیا و اولیا همه اش بر سر این بوده که امام و پیشوا این است. آنها می خواستند کسان دیگری را جایش بگذارند. شیاطین و کفر و نفاق را جای امام بنشانند. همه دعوا بر سر همین است. انبیا و مبلغان اصلاً مأموریتی جز این نداشتند و ما هم مأموریتی جز این نداریم. والله اگر بخواهیم اقتصاد را درست کنیم باید به عشق امام درست کنیم که یک مقدمه اتصال انسانها به امام بشود. عمران و آبادانی می کنیم، باید با این عشق آبادانی کنیم. والا روحی در آن نیست و می شود همین نظامات غربی. ببینید به کجا رسیده اند. به ظاهر همه دنیا را آباد کرده اند، اما به جایی اینکه بالا بروند سرازیری رفته اند. به کف جهنم رسیده اند و به آنجا هم اکتفا نمی کنند، از این کمپرسورها برداشته اند و آن لایه غیر قابل نفوذ جهنم را بردارند سوراخ می کنند که باز هم پایین تر بروند. می بینیم. هر روز ابتکار جدید برای لجن زدن به انسان و اسقاط او به کار می گیرند.

حالا به شما عرض کنم به فضل الهی پر از قرنها و قرنها مهجوریت امروز نام امام در دنیا منتشر و موضوع روز محافل علمی جهان است. متفکران، اندیشمندان و صاحبنظران امروز در هر جایی که می رویم، اگر راجع به ده موضوع صحبت می کنند، حتماً یکی از مهمترین هایش بحث موعود و اصلاح جهان است و این برای شما بشارت و مژده است.

۹ آبان ۱۳۸۷/ دیدار با علما و روحانیون استان لرستان