اگر عده ای مدام شمشیرها و نیزه های تیز کرده خود را فرود می آورند و حتی اگر نمی توانند به جایش فحاشی می کنند بدانند که ما سینه و گلوی خود را برای نیزه های شما آماده کرده ایم اما برای تسلیم در برابر زورگویی های دشمنان و فاسدان و دزدان هیهات منا الذله
آنها بدانند اگر خیال می کنند صحنه امروز ایران به ظاهر مانند عاشورا خواهد شد، اشتباه می کنند؛ راه حسین(ع) در ایران ادامه دارد و تا نابودی همه مستکبران و وابستگان آنان و غارتگران و فاسدان ادامه پیدا خواهد کرد.

اگر کسانی تصور می کنند، با فشارها , جنگ روانی و جنگ تبلیغاتی، ملت ایران صحنه را به نفع استکبار خالی می کند، اشتباه می کنند چرا که ملت ایران پیرو حسین(ع) و فاطمه (س) است و تا محو همه جلوه های استکبار در وسط میدان خواهد ایستاد.

۹ خرداد ۸۸

IMG_3929518186084