مسوولین باید خادم مردم باشن، ما باید بدونیم برای خدمته که مسئولیت گرفتیم. افتخار برای احمدی نژاد که نوکر رده دهم نوکر امام زمان باشه.

6