آمدن ما انسان‌ها به این جهان به عشق دیدن روی انسان کامل، امام عصر (عج) بوده است و ماموریت تمام پیامبران این بوده که انسان‌ها را با مفهوم امام آشنا کنند.