28-6-1391-IMAGE634835594904342650تشکیل سازمان ملل برای ایجاد امکان مشارکت موثر همه ملتها در تصمیمات جهانی است. همه می دانیم که این امکان هنوز فراهم نشده و ریشه آن نیز عدم رعایت عدالت در ساختار و سازوکارهای مدیریتی سازمان ملل است. ترکیب شورای امنیت ناعادلانه است. تغییرات و اصلاحات برای تشکیل کامل و واقعی سازمان ملل نیاز اصلی و اساسی است که مجمع عمومی باید به آن بپردازد . در نشست سال گذشته با ذکر اهمیت موضوع پیشنهاد کردم که این دهه، دهه “مدیریت مشترک جهانی” نامگذاری و از همه ظرفیتها برای ایجاد جهانی متحد استفاده شود.

اکنون نیز پیشنهاد خود را تکرار می کنم و اطمینان دارم که در سایه همکاری های بین المللی و دلسوزیهای روسای کشورها و دولتها و با پشتیبانی ملتها و پافشاری بر عدالت می توانیم استوار و سریع به سوی آینده ای متعلق به همگان، گام برداریم . این حرکت در مسیر جریان زلال و پاک آفرینش به سوی آینده روشن بشری است.آینده ای که با قدم نهادن بشر به راه انبیاء و صلحا و تمسک به ارزشهای الهی- انسانی و تحت مدیریت وارث همه انبیاء و اولیای الهی و نسل پاک پیامبر بزرگوار اسلام(ص) ، منجی عالم بشری و موعود اُمَم حضرت مهدی(عج) بزودی تحقق خواهد یافت. آمدن جامعه ای برتر و ایده آل، با ظهور انسانی کامل که عاشق صادق و حقیقی همه انسانهاست، وعده قطعی خداوند است. او با همراهی حضرت عیسی مسیح(ع) و پیشاپیشِ همه صالحان و آزادیخواهان و عدالت طلبان، ظلم و تبعیض را ریشه کن کرده و با ارتقای سطح علم و معرفت انسانها، صلح، عدالت، آزادی و عشق را در سراسر جهان خواهد گسترد. او زیبایی ها و خوبی ها را به همه آحاد بشر هدیه خواهد کرد و طعم شیرین زندگی را به یکایک انسان ها خواهد چشانید. امروز فطرت ملتها بیدار شده و به موازات افزایش آگاهی های عمومی، دیگر تحقیر و تحمیق و ظلم و تبعیض را برنمی تابد. ملت بزرگ و تمدن ساز ایران آماده است تا در این مسیر زیبا و پر افتخار دست دیگر ملتها را به گرمی بفشارد و در راستای اراده جمعی جهانی همه توان خود را به مشارکت بگذارد.

سلام بر عشق و آزادی، سلام بر عدالت و آگاهی و سلام بر آینده روشن و درخشان بشری.

سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل ۳۱ / شهریور / ۱۳۹۰