نشست خبری دکتر محمود احمدی نژاد با رسانه ها روز چهارشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۶ با همراهی حمید بقایی در جنت آباد تهران برگزار شد. 

نشست خبری (1) نشست خبری (2) نشست خبری (3) نشست خبری (4) 1F6A9654 1F6A8980 نشست خبری (5) نشست خبری (11) نشست خبری (7) نشست خبری (8) نشست خبری (9) نشست خبری (13) نشست خبری (14) نشست خبری (12) نشست خبری (10) نشست خبری (15) نشست خبری (17) نشست خبری (19) نشست خبری (22) 1F6A8811 نشست خبری (20) نشست خبری (21) 1F6A8860 1F6A8877 1F6A9072 1F6A9462 1F6A9519 1F6A9579 1F6A9593 1F6A9637 1F6A9867 1F6A9794 1F6A9780 1F6A9732 1F6A9648