جمعی از دانشجویان و فعالین تشکل های دانشجویی دانشگاه های سراسر کشور ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۵ با دکتر محمود احمدی نژاد در محمودیه دیدار کردند.

4N0A87504N0A88024N0A88614N0A89554N0A89944N0A90474N0A90614N0A9119دیدار دانشجویان (1)دیدار دانشجویان (2)دیدار دانشجویان (3)دیدار دانشجویان (4)دیدار دانشجویان (5)دیدار دانشجویان (6)دیدار دانشجویان (7)دیدار دانشجویان (8)دیدار دانشجویان (9)دیدار دانشجویان (12)
دیدار دانشجویان (11)

دیدار دانشجویان (13)دیدار دانشجویان (14)دیدار دانشجویان (15)دیدار دانشجویان (16)دیدار دانشجویان (17)دیدار دانشجویان (18)دیدار دانشجویان (19)دیدار دانشجویان (20)دیدار دانشجویان (21)دیدار دانشجویان (22)دیدار دانشجویان (23)دیدار دانشجویان (24)دیدار دانشجویان (25)دیدار دانشجویان (26)