دکتر محمود احمدی نژاد: بنده اولین رییس جمهوری هستم که در کنار مرزهای رژیم اشغالگر قدس در ۴۰۰ متری صهیونیست ها حضور یافتم درحالیکه ۴۰ پرنده دشمن در پرواز بود و در آنجا از حقوق ملت فلسطین دفاع کردم و این بشارت را به جامعه بشری دادم که صهیونیست ها رفتنی هستند.

وقتی به بیروت رفتم تا سخنرانی کنم، دیدم شیشه ای ضد گلوله قرار داده اند؛ اما در کمتر از یک ثانیه در ذهنم تجزیه و تحلیل کردم و گفتم زشت است با وجود این همه حضار، پشت این شیشه قرار بگیرم. در آن موقعیت با خود گفتم ۲ کیلومتر آن طرف تر، رژیم صهیونیستی اگر بخواهد آنجا را با موشک هدف قرار دهد این همه مردم از بین می روند زیرا با شلیک گلوله مستقیم که نمی توانست هدف قرار دهد بلکه باید موشک می زد، به فرض که با گلوله مستقیم نیز نتواند ما را هدف قرار دهد، مردم چه؟در آن شرایط با خود گفتم ننگ آور است که رییس‌جمهور ایران پشت شیشه ضدگلوله با مردم بنت جبیل سخن بگوید، به این علت پشت تریبون رفتم و مترجم پشت شیشه ضدگلوله ایستاد.

152720_641