61415

هویت مهمترین داشته یک انسان و ملت است، انسان و ملت بی هویت سرگشته است و میراث فرهنگی از پایه های اصلی هویت یک ملت بر هر انسانی است و در حقیقت حکم حافظه تاریخی را بر عهده دارد.

اگر یک ملت رابطه خود را با گذشته و میراث فرهنگی خود منقطع کند سرگشته و حیران می شود، کسی که رابطه اش با گذشته قطع باشد به راحتی توسط دیگران مدیریت می شود بنابراین صیانت از میراث فرهنگی صیانت از ریشه ها و هویت است و پایه حرکت به سوی آینده است؛ در واقع از ارزشمندترین فعالیت های فرهنگی، صیانت از میراث فرهنگی است.

هر کس با پدیده نوروز آشناست، عاشق نوروز است و هر کس نوروز را درک می کند احساس زیبایی، نشاط و تولد می کند. علت آن است که نوروز یک جشن و یک پدیده کاملا انسانی است، نوروز برآمده از عمق فطری انسانهاست، با همه اندیشه ها، فرهنگ ها و دل ها آشناست، نوروز یک هدیه آسمانی است، جنس نوروز از جنس انسانیت است.

نوروز جوشش محبت و عشق است، در نوروز همه طبیعت عالم و انسان‌ها بر جوش و خروش هستند، سنت های نوروزی همه بر پایه محبت و عشق است و در واقع نوروز مسابقه عشق ورزی و دوست داشتن است.

بیشترین خسارت به انسان‌ها و انسانیت از سوی حاکمانی تحمیل شده است که دل‌های آنها خالی از عشق و محبت نسبت به دیگران است و هر جا حاکمی پیدا شده است که دل او بهره ای از عشق برده است فرصت برای شکوفایی انسان‌ها محیا شده است.

بشر امروز بیش از هر زمان دیگری به فرهنگ نوروز، به فرهنگ پاکی، عشق و فداکاری نیازمند است، این ماموریت نخبگان و فرهیختگان است که زوایای نوروز و حقیقت و زیبایی آن را به بشریت امروز معرفی کند و من تردید ندارم در هر کجای عالم و درهر نقطه ای از جهان و در حقیقت نوروز به درستی معرفی شود ملت ها و اقوام گوناگون به صورت خروشان به سمت فرهنگ نوروز حرکت می کنند.

سمینار بین‌المللی سرآمدان نوروز/ ۱۳ فروردین ۱۳۹۰