امروز نیازمند نظریه پردازانی هستیم که این مفاهیم را در قالب های انسانی و جدید بازآفرینی کنند.

Ahmadinejad_2392181b

نوروز پیام آور بهار حقیقی انسانیت است که در راه است و ملت ایران برای تحقق بهار انسانیت مسوولیتی تاریخی و الهی دارد و البته همه در این مسیر مسئول هستند.

در حرکت به سمت بهار است که مفهوم انسانیت معنا پیدا می کند و اینها در تاریخ ایران و در وجود ایرانی ها وجود داشته است و امروز نیازمند نظریه پردازانی هستیم که این مفاهیم را در قالب های انسانی و جدید بازآفرینی کنند.

 ۲۲ اسفند ۱۳۹۱/ مراسم اعطای دومین جایزه ملی علامه طباطبایی و اولین جایزه ملی شهید آوینی