50856_1

مارادونا، پس از اهدا کردن پیراهنش به احمدی نژاد:
من مردم ایران را دوست دارم ، آنها در صف اول مبارزه با امریکا هستند ، احمدی نژاد مرد شجاعی است.
گفتنی است که مارادونا در اتاق کارش عکس احمدی نژاد را در کنار عکس فیدل کاسترو و چگوآرا بر روی دیوار نصب کرده است.