ما هم در قانون اساسی داریم و هم از فرمایش‌های امام عزیز است. می‌گوید کسی یک جرمی کرده و حکم اعدام برایش صادر شده است. وقتی او را می‌برند تا اعدام کنند، کسی حق ندارد به شخصیت او اهانت کند. اگر کسی اهانت کرد، مجرم است.

این آدم کشته و داریم می‌بریم که اعدامش کنیم. می‌گوید بله، ولی حق توهین نداری. حفظ کرامت انسان‌ها در سایه عدالت است. عدالت را چه کسی می‌تواند برپا کند؟ کسی که در درون خودش به عدالت رسیده و از خودش خالی شده باشد. آدم‌ها هر چه بزرگ هم باشند، نسبتی از عدالت را دارند. عدالت حقیقی را کسی بر پا می‌کند که کامل و عینیتِ عدالت است. به همین خاطر است که موضوع انسان کامل و امام مهم‌ترین مسئله تاریخ بوده است. اولین پیامبر، حضرت آدم مردم را به امام و انسان کامل دعوت کرده است، چون اگر انسان کامل نباشد، عدالت معنا ندارد و نشدنی است.

اینکه یک عده دور هم جمع شویم و بگوییم خودمان عدالت را برپا می‌کنیم. هرگز نخواهیم توانست. البته باید در جهت عدالت تلاش کنیم.

هرچه به انسان کامل نزدیک شویم، همان قدر می‌توانیم عدالت را پیاده کنیم.

۲۳ مرداد ۱۳۹۰/ سخنرانی در مراسم معارفه وزیر تعاون