141

هر کار درستی که در عالم انجام شده، تحت یک نظام مهندسی قرار دارد و در حقیقت مهندسی به معنای داشتن فکر نظام‌مند، هدفمند، برنامه‌ریزی و طراحی عالمانه و عمل بهینه است. جامعه‌ای که همه زندگی آن بر مبنای دانش و برنامه‌ریزی و عمل مهندسی باشد موفق‌تر است.

هر کس بخواهد بهترین استفاده را از علم ببرد نیازمند نگاه مهندسی به آن علم و عرصه‌های مرتبط با آن علم است. حتی در علوم انسانی هم اگر از روش مهندسی استفاده شود، موفق‌تر خواهد بود. فیلسوفان و پزشکان ایرانی نیز با همین نگاه مهندسی وارد این حوزه‌ها شدند.

اندیشه و روش مهندسی در ایران از سابقه طولانی برخوردار بوده و در عرصه‌های گوناگون با قوت و اثرگذاری بالایی ظاهر شده است، تقریبا همه داشته‌های قابل عرضه ملت ایران و حتی جامعه بشری حاصل کار مهندسی و در واقع نگاه و اندیشه مهندسی بوده است.

دکتر احمدی نژاد در هشتمین جشنواره ملی روز مهندسی/ ۶ اسفند ۸۹