92873 copy

من دیدم بعضی‌ها اصلاً مطلب را نفهمیده‌اند. گفتند اینهایی که می‌گویند امام زمان، پس منظورشان این است که ولایت فقیه لازم نیست. دیدم چقدر کج فهم هستند. چون می‌گوییم امام زمان، ولایت فقیه هم لازم است.

اگر امام زمان نبود، ولایت فقیه هم معنا نداشت. همۀ اهمیت و عظمت ولایت فقیه به خاطر عظمت و اهمیت امام زمان است. پشت و فلسفه‌اش را دارد محکم می‌کند. اصلاً نظام جمهوری اسلامی برپا شد که ملت ایران و جامعۀ بشری را به آن حقیقت بالا متصل کند. والا ما بگوییم که یک حکومت درست کردیم و خودمان، هستیم و وقتی مدیریت و حقیقت امام هست، نیابت امام ارزش و اهمیت والایی دارد.

من نمی‌دانم، بعضی‌ها اصلاً متوجه نمی‌شوند، فکر می‌کنند یک سیستم قدرت‌بندی و مبارزه برای قدرت هست. این مسیر، مسیر نورانی، الهی و سلسلۀ الهی است. اتفاقاً هر چه نزدیک بشویم، بیشتر نیازمند به مدیریتی هستیم که رنگ و بوی آنجا را بدهد. پانصد سال پیش و صد سال پیش چنین درکی وجود نداشت. چون نزدیک شدیم، امام آمد و این اصل را مطرح کرد و چون بشر رشد کرد و به آن اصل نزدیک شد، این حقیقت را پذیرفت. ما دیدیم این حرف چقدر آشناست و رابط لازم است.

در دنیا در داخل کشور در هر مواجهه‌ای، اگر ما حاکمیت جهانی را مطرح بکنیم، برنده هستیم.

بعضی‌ها می‌گویند آقا تفرقه می‌شود. چه طور تفرقه می‌شود؟ اصلاً وحدت از شئون امام است. غیر از امام چه کسی می‌تواند وحدت درست کند. امروز در جمهوری اسلامی وحدت هست. چرا؟ به خاطر اینکه می‌گوییم که حکومت به نیابت از امام است.

۱۳ مهر ۱۳۹۰/ در جمع طلاب و روحانیون استان همدان