دکتر محمود احمدی نژاد پنجم فروردین ۱۳۹۵ به منظور بازدید از مناطق عملیاتی جنوب کشور وارد فرودگاه اهواز شد.

4N0A0144 copy4N0A0147 copy4N0A0151 copy4N0A0166 copy4N0A0250 copy4N0A0250 copy4N0A0260 copy4N0A0266 copy4N0A0276 copy4N0A0284 copy4N0A0286 copy4N0A0308 copy4N0A0327 copy4N0A0340 copy4N0A0343 copy4N0A0350 copy4N0A0357 copy4N0A0368 copy4N0A0383 copy4N0A0422 copy4N0A0433 copy4N0A0447 copy