اینکه لقب امام را گذاشتند یا ربیع الانام، ای بهار انسان ها. یعنی او بیاید همه انسان ها به خودشان می رسند. بهار چه می شود. درون این درخت یک استعدادی است استعداد شکفتن و میوه دادن. در زمستان این استعداد خوابیده است خفه شده است. بهار که می آید همه استعدادها بیرون می ریزد.

بهاری شویم 4.

وقتی می گوییم بهار بعضی آن را به بحث های سطح پایین سیاسی می آورند. منظور اینها که نیست. چند هزار سال ما در زمستان زندگی کردیم. هنوز بهار انسانی نیامده است. در بهار چطور همه چیز شاد است، همه عالم شاد است، همه چیز زیباست همه چیز رو به جلوست همه چیز امید است. همه چیز رو به شکفتن است. بهار جامعه بشری هنوز اتفاق نیفتاده است ما در زمستان یخ زده هستیم. زمستان غم هستیم. زمستان غربت هستیم. باید بهار بیاید.

اینکه لقب امام را گذاشتند یا ربیع الانام، ای بهار انسان ها. یعنی او بیاید همه انسان ها به خودشان می رسند. بهار چه می شود. درون این درخت یک استعدادی است استعداد شکفتن و میوه دادن. در زمستان این استعداد خوابیده است خفه شده است. بهار که می آید همه استعدادها بیرون می ریزد. حقیقت انسان ها بروز پیدا می کند. انسان ها بزرگ می شود کمال پیدا می کنند. آن فصل مشترک همه ما بهار است. فصل مشترک همه انسان ها بهار است.

این تعصباتی که درست کردند این قبیله آن قبیله. این رنگ آن رنگ. این ن‍ژاد آن نژاد. حتی به بهانه اینکه ما مسلمانیم و شما مسیحی هستید، جلوی همدیگر صف بکشیم. من تو را بزنم تو من را بزنی. اگر واقعا او مسیحی است و پیرو حضرت عیسی است و من هم پیرو حضرت محمد خاتم (ص)هستم. دعوا برای چیست.

۱۲ مرداد ۱۳۹۲/ گفتگوی ویژه خبری در پایان دولت دهم