چه کسی گفته است که هزینۀ زندگی در یک شهر آنقدر بالا باشد که اکثریت مردم برای آن باید تمام زندگی‌شان را بفروشند؟ پس کی باید زندگی کنیم؟ کی باید فکر کنیم؟ کی باید کمال پیدا کنیم و لذت ببریم؟ سه چهار نفر از یک خانواده باید کار کنند. یک زن و مرد هر دوباید از صبح تا شب بدوند، بدوند. برای چه؟

IMG_3791382287768

چه کسی گفته است که هشت میلیون نفر باید در ۷۰۰ کیلومتر مربع زندگی کنند؟ آیۀ الهی نازل شده است؟ ناشی از یک منطق ریاضی غیرقابل خدشه است؟ چه کسی این را گفته است؟ چرا ما ریشۀ بعضی مشکلات را در شیوۀ شهرسازی خودمان جستجو نکنیم؟

بگذارید از طرف دیگری سؤال را مطرح کنم. چه کسی گفته است مردم باید در زندانهایی به نام آپارتمانهای شصت ، هشتاد و صد متری زندگی کنند؟ بگذارید سؤال را از یک جهت دیگری مطرح کنم. چه کسی گفته است که یک نفر برای اینکه یک آپارتمان به دست بیاورد، بایدهمۀ آینده خودش را پیش فروش کند و به تعبیری، چه کسی گفته است که هزینۀ زندگی در یک شهر آنقدر بالا باشد که اکثریت مردم برای آن باید تمام زندگی‌شان را بفروشند؟ پس کی باید زندگی کنیم؟ کی باید فکر کنیم؟ کی باید کمال پیدا کنیم و لذت ببریم؟ سه چهار نفر از یک خانواده باید کار کنند. یک زن و مرد هر دوباید از صبح تا شب بدوند، بدوند. برای چه؟ باید قسط بدهیم. تازه وقتی خانه می‌رسند، خسته و درمانده مثل مرده، چه لذتی از زندگی می‌برند؟ آیا این شیوۀ زندگی وحی منزل است؟ یک الزام است؟ راهی برای فرار از او وجود ندارد؟ من فکر می‌کنم وجود دارد.

بیاییم به ایران نگاه کنیم. ایران چقدر وسعت دارد؟ یک میلیون و ششصد و چهل و پنجاه هزاروسعت دارد. حالا آبهای سرزمین را حساب نکرده‌ایم. آنها را حساب کنیم، یک میلیون و هفتصد هزار کیلومترمربع. یک میلیون و هفتصد هزار کیلومتر مربع چند هکتار است؟ می‌شود ۱۶۰ میلیون هکتار می‌شود. حدود ۱۰۰ میلیون هکتار در ایران یا شیبهای تند و ارتفاعات بلند است یا کویر است. اینها را ماخارج کنیم، ۶۰ میلیون هکتار می‌ماند. از این ۶۰ میلیون هکتار، ۳۶ میلیون هکتار قابلیت کشاورزی دارد؛ یعنی می‌شود کشاورزی کرد. چقدر باقی می‌ماند؟ ۲۴ میلیون. من می‌گویم بیایید ۵ میلیون هکتارش را به زندگی مردم تخصیص بدهیم. اشکالی دارد که مردم در ویلا زندگی کنند؟

سخنرانی در مراسم هفته منابع طبیعی/ یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۸۹