کوروش که یک مرد مومن و یک جوان پاک ایرانی بود، دو هزار و چند صد سال قبل، بعضی ها حواسشان نیست که این در کجای تاریخ اتفاق افتاده است. بله امروز رئیس جمهور آمریکا هم دم از عدالت می زند. خیلی ها دم از عدالت می زنند برای اینکه بازار عدالت گرم است.

دوهزار و چند صد سال قبل پیروان حضرت موسی که موحدان زمان بودند آمدند از کوروش بزرگ کمک خواستند، که آقا ما تحت ستم هستیم قومی در این همسایگی هستند که اینها ظلم و ستم می کنند، اجازه نمی دهند ما موحد باشیم، اجاره نمی دهند ما خدای بزرگ را پرستش کنیم، در سرزمینی که به نوعی تحت اداره کوروش بود، حرکت کرد ؛ رفت، آنها را آزاد کرد، بدون اینکه یک نفر کشته بشود، با تدبیر و مدیریت، با ذکاوت، و بعد هم رفت آزاد کرد و منشور صادر کرد.

بعداز دو هزار و پانصد، ششصد سال منشور ملل متحد را نوشتند، این را بگذاریم کنار هم و مقایسه کنیم. به لشکریانش فرمان صادر کرد احدی حق ندارد به کسی ظلم کند. احدی حق ندارد به اموال مردم تجاوز کند، احدی حق ندارد به شخصیت مردم تجاوز کند، کسی حق ندارد کسی را به بیگاری بگیرد. کسی حق ندارد کسی را به بردگی بگیرد، همه در اندیشه و بیان آزاد، نگاه جهانی و نگاه انسانی این مال ملت ایران است. امروز عزیزان من جهان به این فرهنگ و اندیشه ملت ایران به شدت نیازمند است.