کوریک مجری مشهور سی.بی.اس : در آخرین مصاحبه ام با دکتر احمدی نژاد عکس ندا آقا سلطان ( یکی از کشته شدگان مشکوک انتخابات ایران) را بالا آوردم و به او گفتم چه جوابی دارید؟ او با لبخند همیشگی و مشهورش به من نگاه کرد و او هم عکس مروه شروینی را بالا آورد. زنی که چندی پیش به خاطر حجاب در آلمان کشته شده بود. در حالی که دیگر لبخند نمی زد به من زل زده بود و چیزی نمی گفت . انگار می دانست که من چه کاری می خواهم انجام دهم.