محمود احمدی نژاد: آن آقا پیغام داده بود:
که برو کنار با تو کاری نداریم، هدف ما آن بالایی است!! من هم به آنها پیغام دادم که: یک تارموی بالایی را با صدها امثال شماها عوض نمی کنم.

011