سرانه کل اماکن ورزشی کشور دردوران دولت های نهم و دهم با رشدی ۲.۶ برابری به هفت هزار وچهارصد وهفت سانتی متر مربع (بیش از ۷۴سانتیمتر) برای هر ایرانی رسیده است.

کل مساحت اماکن ورزشی کشور در سال ۱۳۸۳ یعنی یک سال قبل از روی کار آمدن دولت نهم، ۱۹ میلیون و ۶۲۹ هزار و ۷۷۸ متر مربع بود که سرانه ورزشی را برای هر ایرانی برابر دو هزار و ۸۷۲ سانتی متر (۲۸سانتیمتر) رقم می زد.
با آغاز پروژه های عمرانی در دوران دولت های نهم و دهم در حوزه اماکن ورزشی، میزان کل اماکن ورزشی کشور در پایان سال ۱۳۹۱ به رقم ۵۶ میلیون و ۳۸۹ هزار و ۵۰۲ متر مربع رسید.
سرانه اماکن ورزشی کشور هم به رقم هفت هزار و ۴۰۷ سانتی متر مربع رسیده است که رشدی حدود ۲.۶ برابری را نسبت
در حالی که مساحت اماکن ورزشی روباز کشور در سال ۱۳۸۴ برابر ۲۷ میلیون و ۲۲۶ هزار و ۵۷۳ متر مربع بود، مساحت این اماکن در پایان سال ۱۳۹۱ به ۴۴ میلیون و ۴۸ هزار و ۲۸۰ متر مربع رسید.
در سال ۱۳۸۴ مساحت اماکن ورزشی سرپوشیده نیز هفت میلیون و ۴۰۱ هزار و ۲۰۵ متر مربع بود که این رقم در پایان سال ۱۳۹۱ به ۱۲ میلیون و ۳۴۱ هزار و ۲۲۲ متر مربع رسید.
در سال ۸۴ تعداد کل اماکن ورزشی کشور ۱۰ هزار و ۹۷۵ بود که این رقم با رشدی تقریبا دو برابری به عدد ۲۱ هزار و ۲۲۹ مکان ورزشی در پایان سال ۱۳۹۱ رسید.