قیامت قامت و قامت قیامت
قیامت کرده ای ای سرو قامت
مــؤذن گــر ببیند قــــامتت را
به قد قامت بماند تا قیامت
ghiamat