دکتر محمود احمدی نژاد روز جهانی قدس، همپای خیل عظیم مردم تهران در مراسم راهپیمایی این روز شرکت کرد و با استقبال پرشور مردم مواجه شد.

SAED2956 copy SAED2993 copy SAED3002 copy SAED3010 copy SAED3052 copy SAED3055 copy SAED3058 copy SAED3059 copy SAED3067 copy SAED3101 copy 4N0A8506 copy 4N0A8512 copy 4N0A8513 copy 4N0A8567 copy 4N0A8620 copy 4N0A8653 copy 4N0A8703 copy 4N0A8707 copy SAED3118 copy SAED3135 copy 4N0A8770 copy 4N0A8773 copy