اساس کار آتش نشانان بر عشق‌ورزی به انسانها استوار است

اساس کار آتش نشانان بر عشق ورزی به جامعه و انسانها استوار است، آنچه موجب عشق و علاقه مردم به آتش نشانان است عشقی است که در وجود آنها برای نجات انسانها وجود دارد.

ادامه مطلب