با ارسال نامه های جداگانه؛
قدردانی دکتر احمدی نژاد از رئیس جمهور و حضرات آیات نوری همدانی و علوی گرگانی

دکتر محمود احمدی نژاد با ارسال نامه های جداگانه خطاب به آقای حسن روحانی رئیس جمهور و حضرات آیات، نوری همدانی و علوی گرگانی از آنان به سبب ابراز مراتب همدردی خود به مناسبت فقدان والده مکرمه اش، قدردانی کرد.

ادامه مطلب