دکتر احمدی نژاد در مراسم بزرگداشت فردوسی در جمع فردوسی پژوهان:
کار بزرگ فردوسی زنده کردن هویت ملت ایران بود

فردوسی همۀ بشریت را زنده کرد. نگاه فردوسی جهانی است. فردوسی با آرش مرز فرهنگی ایران را ترسیم کرد و به نظر من، داستان آرش وصف حال خود فردوسی است. جانش را گذاشت تا مرز فرهنگی ایران را ترسیم کند.

ادامه مطلب