برچسب: استکبارستیزی

طاهره واعظی؛
راهبرد منطقه ای آمریکا در خاورمیانه

امریکا درمسیر تثبیت و افزایش هژمونی جهانی و اعمال نظم مدنظرخود برمناطق استراتژیک جهان ازجمله خاورمیانه با یک مانع بسیارمهم و جدی یعنی ایران روبروست که به صراحت راهبردهای منطقه ای و فرامنطقه ای ایالات متحده را بطور جدی به چالش می کشد و در تقابل با نظم نوین جهانی به رهبری امریکا عمل نموده و خود مدعی یک نظم جهانی است.لازم به ذکر است به دلیل اهمیت و حساسیت، موضوع ایران باید در نوشتار جداگانه ای مورد بررسی و مداقه قرارگیرد.

ادامه مطلب

نوشته‌های تازه

پیام های مخاطبین