دستاوردهای دولت احمدی نژاد:
(۴۴) ایران محورعلم اقیانوس شناسی منطقه

ایران درسال های اخیر پیشرفت های چشمگیری در عرصه علم اقیانوس شناسی داشته و براین اساس محور این علم در منطقه شناخته شده است .

ادامه مطلب