مکتب حسینی نقطه اوج آرمانها

بدون تردید مکتب حسینی و فرهنگ عاشورا نقطه اوج آرمانهای همه بشریت در طول تاریخ است؛ دانشگاهی که همه ارزشهای انسانی به زیباترین شکل در آن به تصویر درآمد.

ادامه مطلب