امام حلقه اتصال هستی با خدای متعال است

از نقاط گوناگون ایران و جهان عاشقان مشمول گفتگو با امام هستند. هر کس در یک زبان، یک نگاه، یکی داره با امام صفا و عشق‌بازی می‌کنه. یکی درخواست‌هایش را مطرح می‌کنه. از درخواستهای جزیی تا جهانی و بین المللی چه خبره در حرم.

ادامه مطلب