جا دارد همه ذرات هستی تا ابد برای مظلومیت امام علی(ع) خون گریه کنند

جا دارد همه ذرات هستی تا ابد برای مظلومیت امام علی(ع) خون گریه کنند، کسی که امام علی(ع) را کشت در واقع خدا را کشت چرا که امام جلوه خدا بود.

ادامه مطلب