امام تجلی عزت و کرامت خداست

خورشید وجود امیرالمومنین آنقدر درخشان است که علیرغم عقب ماندگی مردم زمان خودش همچنان می درخشد و دل های عدالت خواهان را گرما می بخشد.

ادامه مطلب