ننگ آور است که رییس‌جمهور ایران پشت شیشه ضدگلوله با مردم بنت جبیل سخن بگوید

دکتر محمود احمدی نژاد: بنده اولین رییس جمهوری هستم که در کنار مرزهای رژیم اشغالگر قدس در ۴۰۰ متری صهیونیست ها حضور یافتم درحالیکه ۴۰ پرنده دشمن در پرواز بود و در آنجا از حقوق ملت فلسطین دفاع کردم و این بشارت را به جامعه بشری دادم که صهیونیست ها رفتنی هستند. وقتی به بیروت رفتم تا سخنرانی کنم، دیدم شیشه ای ضد گلوله قرار داده اند؛ اما در کمتر از یک ثانیه در ذهنم تجزیه و تحلیل کردم و گفتم زشت است با وجود این همه حضار، پشت این شیشه قرار بگیرم. در آن موقعیت با خود گفتم...

ادامه مطلب